PRIVACYVERKLARING

L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen die gebruik maken van haar website en webshop (hierna samen ‘Toepassingen’). L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. levert dan ook vele inspanningen om uw persoonsgegevens op wettige en transparante wijze te verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gebruikers van de ‘Toepassingen’. Door de Toepassingen te gebruiken (hierna het ‘Gebruik’), erkent u deze privacyverklaring te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan en met de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. nv met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem en KBO-nummer 0430.893.596 (hierna ‘L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.’), is eigenaar van de Toepassingen en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierna bepaald.

2. Welke gegevens verzamelt L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.?

2.1 Tijdens uw Gebruik, slaan wij informatie op over uw Gebruik op onze servers of op servers die derden voor ons hosten (hierna ‘Informatie’). De Informatie kan bepaalde van uw persoonsgegevens bevatten. De informatie omvat meer bepaald: de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, het type toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V., verwijzende URL (d.i. de domeinnaam van de website langs waar u naar onze Toepassingen gekomen bent, of waarlangs u die verlaat), advertentiegegevens, het browser type en/of het IP-adres; het besturingsprogramma dat u gebruikt; gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account/profiel of voor de diensten die u afneemt; gegevens die u aan ons verstrekt voor het bekomen van een of meerdere van de aangeboden goederen of diensten; aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via diensten van derden; gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondenties via onze Toepassingen en/of websites of correspondenties die ons worden toegezonden

2.2 Wij verzamelen en verwerken de Informatie steeds in strikte overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.

Als gebruiker bent u er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden. Om u daarover te informeren, publiceert L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de Privacyverklaring (m.i.v. het Cookiebeleid).

3. Waarvoor verzamelt en verwerkt L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. uw gegevens?

3.1 Wij gebruiken Informatie om:

(i) Uw registratie en authenticatie bij het Gebruik mogelijk te maken;
(ii) u toe te laten om gebruik te kunnen maken van en toegang te nemen tot de Toepassingen (m.i.v. het in- en aanvullen van profiel- en/of adresgegevens);
(iii) u toe te laten producten van of aangeboden door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. te consulteren, te bestellen en/of aan te kopen;
(iv) u onze nieuwsbrief te bezorgen;
(v) ten behoeve van alle gebruikers de inhoud, de werking en beveiliging van de Toepassingen te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;
(vi) klantenondersteuning te verlenen aan gebruikers via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie, goederen, producten en gevraagde diensten) en (vii) directe marketing te voeren

Het gebruik van Informatie voor andere doeleinden leggen we steeds vooraf aan u voor.

3.2 Wij maken uw Informatie niet zonder uw toestemming over aan iemand buiten L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.. U aanvaardt echter uitdrukkelijk dat wij uw Informatie delen met:

  • onze zelfstandige medewerkers, die volgens onze instructies en onder ons strikt toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen,
  • Overheidsinstanties of derden, in zoverre wij daartoe verplicht zijn op grond van de geldende wetgeving of een rechterlijk bevel, en
  • de dochter-, zuster- en/of moederondernemingen waarmee wij een partnerschapovereenkomst hebben afgesloten.
4. Het bewaren van de gegevens

4.1 Om uw Informatie maximaal te beschermen, passen we een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving. De veiligheidsmaatregelen die we nemen, strekken tot het voorkomen van elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of iedere openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies.

5. Toegang tot uw persoonsgegevens en commercieel gebruik

5.1 U hebt het recht op gratis toegang en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt uw rechten doen gelden door een e-mail te sturen naar info@l-shop-team.be, of door ons een brief toe te zenden op het adres bepaald in punt 1.1. Bij zulke e-mail of brief moet u steeds een kopie van uw identiteitskaart voegen.

5.2 U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen direct marketing, en kan dit recht uitoefenen door ons te contacteren op bovenstaand adres of via info@l-shop-team.be

6. Cookies

6.1 Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de hand van Cookies klikt u op de volgende link om ons Cookiebeleid te lezen. Het Cookiebeleid maakt integraal deel uit van deze privacyverklaring.

7. Hyperlinks

7.1 Ter informatie en voor uw gemak kunnen de Toepassingen links bevatten naar websites van derden. Als u op deze links klikt, verlaat u de Toepassingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid op zulke websites die kunnen verschillen van ons beleid. Wij onderschrijven of vertegenwoordigen evenmin websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder de Privacyverklaring van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.. We raden u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt.

7.2 Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

7.3 Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (like button) Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 Zuid-Californië Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook-plug-in herkent u aan het Facebook-logo of de “like button" ( "vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u klikt op de Facebook “like button", terwijl u bent aangemeld met uw Facebook-account, kunt u een link maken naar de inhoud van onze pagina's op uw Facebook-profiel. Zo kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verstrekte gegevens evenals van hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php | Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-account, gelieve u dan af te melden met uw Facebook-account.
Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google van tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet, aan de websitebeheerder te bezorgen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie zijn aangemaakt en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden gezonden en door Google worden verwerkt, door de browser plug-in die onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbaar is, te downloaden en te installeren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code "anonymizeIp” om een een anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

8. Verantwoordelijk gebruik van de toepassingen
8.1 Inzoverre onze Toepassingen u toelaten persoonlijke gegevens te delen met derden, raden wij u aan de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen in uw communicatie met zulke derden. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt met anderen via onze Toepassingen. Hoewel wij hiertoe alle redelijke inspanningen leveren, kunnen wij geen absolute privacy of veiligheid van zulke gegevens garanderen. Verder raden wij u sterk aan om, indien u onze Toepassingen bezoekt vanaf een gedeelde computer/ een gedeeld apparaat, een apparaat uit een internetcafé of een apparaat dat zich in een publieke ruimte bevindt, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat een gedeeld apparaat u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u zelf de cookies en/of browsergeschiedenis die verband houden met uw bezoek aan onze Toepassingen, moeten verwijderen.

8.2 Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds het openbaar register consulteren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. In ieder geval ontvangen wij graag uw wensen en opmerkingen over onze privacyverklaring.

[TR]to top