Uw textielgroothandel voor promotie, vrije tijd & beroep in Europa!

banner

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

L‑SHOP‑TEAM BELGIUM N.V.

1. Algemeen

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald tussen u en L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. (hierna ‘de Partijen’), zijn de hieronder besproken algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (hierna ‘de Algemene Voorwaarden’) toepasselijk op alle offertes en prijsopgaven van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. en op alle met L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. gesloten afspraken inzake de verkoop, te koop aanbieding, bestelling en/of levering van haar diensten en/of producten.

  De toepassing van uw eventuele eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. zouden zijn aanvaard. Indien bij uw aanvaarding van een door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. aan u schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

  De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk ongeacht het feit of de voormelde offertes, prijsopgaven en/of afspraken tot stand kwamen na toegang tot en gebruik van de door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. ontwikkelde en toegankelijk gemaakte website [http://shop.l-shop-team.be] (hierna 'de Website') en/of de daarvan deel uitmakende webshop (hierna “de Webshop”) (hierna samen ‘de Toepassingen’).
 2. U aanvaardt uitdrukkelijk dat onderstaande voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk van toepassing zijn van zodra u (door het plaatsen van een bestelling) aangeeft gebruik te willen maken van de Toepassingen om diensten en/of producten van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. aan te kopen.

  Aangezien u beroepsmatig actief bent inzake textiel kan u niet aanzien worden als een consument in het kader van de wetgeving inzake marktpraktijken en inzake E-commerce. Deze Overeenkomst wijkt dan ook uitdrukkelijk af van de bepalingen van Boek VI en van de artikelen XII.6, § 1, 8°; XII.7, § 1; XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht.

2. Identiteit van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.

 1. De identificatiegegevens van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. zijn:
  • L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. S.A.
  • Kortrijksesteenweg 62
  • 9830 Sint-Martens-Latem
  • KBO nr. 0430.893.596
  • E-mail : info@l-shop-team.be
  • Tel. Nr.: +32(09)3862362
  Voor elke vraag over L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V., kan u L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. een e-mail sturen via: info@l-shop-team.be.

3. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid van andere voorwaarden

 1. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden door te voeren. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. zal de aangepaste versie aan u ter kennis brengen bij de verzending van de eerstvolgende factuur die onderworpen is aan de nieuwe voorwaarden. Als u de doorgevoerde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient u dit schriftelijk te melden aan L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de wijziging of aanvulling, bij gebreke waarvan u geacht wordt met de wijziging of aanvulling in te stemmen.

  Wijzigingen of aanpassingen aan bijzondere en afwijkende afspraken tussen de Partijen zullen slechts van kracht zijn, wanneer deze schriftelijk en door beide Partijen overeengekomen worden.
 2. Door uzelf toegang te verschaffen tot de Toepassingen en deze desgevallend te gebruiken, aanvaardt u bovendien ook de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid uitdrukkelijk en in hun geheel.

4. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle offertes en prijsopgaven van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. op de Toepassingen zijn vrijblijvend. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. openbaar gemaakte, verzonden of overhandigde documenten of via haar Toepassingen zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de effectief te leveren zaken. Indien een offerte van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na het verstrijken van die termijn in ieder geval komt te vervallen.
 2. De verkoopovereenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat u de prijsofferte en/of overeenkomst heeft aanvaard door het (al dan niet via de Toepassingen) plaatsen van een bestelling en L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. de verkoop per e-mail in een factuur heeft bevestigd. U aanvaardt dat uw (digitale) bestelling gelijk staat aan (i) een handgeschreven ondertekening van de offerte en/of factuur en (ii) een expliciete herbevestiging van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

  Bij het plaatsen van uw bestelling wordt de prijs onmiddellijk op de Toepassingen berekend. Alle op de Toepassing aangeduide prijzen zijn in beginsel in Euro, per stuk en exclusief BTW. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen en eventuele invoerfouten op haar Toepassingen te corrigeren. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. is gebonden door de prijs vermeld op haar Toepassingen na haar schriftelijke aanvaarding van uw bestelling in de factuur. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. kan ervoor kiezen om u ten laatste voor het uitsturen van een order, op uw verzoek dan wel op haar eigen initiatief, op haar Toepassingen een overzicht te bieden van de prijzen inclusief BTW en de transportkosten, zonder hiertoe echter verplicht te zijn.

  De prijzen van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. opgenomen in de offerte en/of factuur zijn vatbaar voor verhoging in functie van de wijziging van één of meer prijsbepalende factoren waaronder - doch niet beperkt tot - gewijzigde economische, fiscale en sociale omstandigheden, loonkosten, vrachtprijzen, inkoopprijzen, materiaal- en onderdelenprijzen of wisselkoersen. Wanneer L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. van dit recht op prijsherziening gebruik maakt, zal zij u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk inlichten.

5. Betalingsvoorwaarden - niet-nakoming

 1. U ontvangt de facturen uitsluitend digitaal. Indien u L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. vraagt om de facturen (ook) per post over te maken, dan behoudt L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. zich het recht voor hiervoor een vergoeding aan te rekenen. Indien u L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. verplicht om een factuur te boeken of aan te melden in een door u aangewezen systeem, dan behoudt L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. zich het recht voor hiervoor een kost aan u aan te rekenen.
 2. De facturen van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, geschiedt de betaling steeds door overschrijving op een door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. aangeduide bankrekening.
 3. Het akkoord van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. met een andere betalingswijze (bijv. per wisselbrief of cheque) dan degene die partijen gebruikelijk hanteren, zal in geen geval leiden tot schuldhernieuwing of de niet-toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Desgevallend vallen de disconto- en inningskosten van geaccepteerde wissels steeds te uwen laste.
 4. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging in gebreke. Bij niet-tijdige betaling heeft L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. automatisch het recht om een verwijlintrest gelijk aan 10% / deze van toepassing ingevolge de Wet van 2.08.2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties aan te rekenen, vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur. Voorts heeft L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. bij (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling, of bij een andere contractuele tekortkoming in uw hoofde, van rechtswege het recht om, naast de hoofdsom en de verwijlintrest, tevens een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00, meer de eventuele gerechtelijke kosten. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de door u verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

  Indien Partijen schriftelijk akkoord gaan dat u via cheque betaalt, zal elke cheque die wordt geweigerd bij de inning ervan door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V., van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging aanleiding geven tot een vastgestelde tegemoetkoming van € 18,00 ten gunste van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.. Iedere onbetaalde en vervallen wissel zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging aanleiding geven tot een vergoeding van € 65,00 ten gunste van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V..
 5. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al uw andere uitstaande, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen gelijk aan het verschuldigde bedrag. Ingeval L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. een hogere reële schade kan bewijzen, heeft zij tevens het recht dergelijke hogere schadevergoeding te vorderen.

  Ook in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf, worden alle facturen van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. onmiddellijk en integraal opeisbaar en behoudt L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.

6. Levering

 1. De door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. vooropgestelde data voor levering zijn niet bindend maar louter richtinggevend. Een vertraging in levering geeft u geen recht om de bestelling te annuleren of om een schadevergoeding of intresten te eisen. Bij manifeste vertraging in de levering, dient L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet aan L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

  Bij de leveringen dient u de leveringsbonnen te aanvaarden. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. behoudt zich het recht voor om u bij een levering te vragen om de leveringsbon digitaal te ondertekenen, desgevallend op het toestel van de aangestelde van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.. U aanvaardt uitdrukkelijk dat een digitale handtekening gelijk staat aan uw geschreven handtekening op een document. De ondertekening van de leveringsbon op het toestel van de vertegenwoordiger van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V., impliceert tevens de onvoorwaardelijke aanvaarding van de leveringsbonnen aangebracht op de door de aangestelde van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. geleverde dozen en/of pakketten. Leveringsbonnen die u zelf zou aandragen zijn slechts geldig na de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V..
 2. Bij de levering dient u de geleverde zaken onmiddellijk grondig na te zien. U wordt geacht de producten van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. in goede staat te hebben ontvangen. Eens de goederen vermeld op de factuur geleverd zijn, draagt u hieromtrent alle verlies- en vernietigingsrisico’s.

  De goederen worden bovendien steeds uitsluitend op uw risico vervoerd. Ook het feit dat het een franco-levering betreft of dat L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. welbepaalde instructies geeft aan de vervoerder, doet hieraan geen afbreuk.
 3. U beschikt niet over het recht om de door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. geleverde goederen te retourneren, tenzij L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. u haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming verleent, en u de betreffende goederen desgevallend, retourneert in overeenstemming met de door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. bepaalde procedure.

  In ieder geval neemt L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. enkel goederen terug, die u bij L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. aankocht en die L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. op het ogenblik van de teruggave nog aanbiedt aan haar klanten (en dus niet einde reeks zijn, geliquideerd of vervangen zijn door een nieuw product). Bovendien dienen voormelde goederen zich nog in hun originele staat en verpakking te bevinden, zonder onderhevig te zijn geweest aan enige bewerking (m.i.v. bedrukking, bestikking, personalisatie, etc.). L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde retourzendingen te weigeren, zo niet aan de retourvoorwaarden is voldaan.

  In geen geval zal L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. goederen aanvaarden, die u niet retourneert binnen een termijn van 8 weken vanaf de dag volgend op de datum van de levering.

  L-SHOP-TEAM BELGIUM NV sluit volgende retournames uit : hemden, blouses die uit de fabrieksverpakking zijn gehaald, ondergoed & sokken, film & veredelingsfolies, garens, druk-en stik accessoires, materialen van het merk Brook Tavener zonder geen originele verpakking of originele kleerhangers, bewerkte, bevuilde of geurende goederen.

  De retour-zending van de goederen valt volledig te uwen laste. Na controle maakt L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. een credit nota op ten bedrage van de geleverde goederen, verminderd met een minimum van -25% van de goederenwaarde, ter compensatie van verwerkingskosten. In geen geval geeft de aanvaarding door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. van de terugname van de goederen, u enig recht op schadevergoeding.
 4. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. heeft het recht de (verdere) levering van haar producten, haar diensten en/of de toegang tot de Webshop te schorsen van zodra zij een door u verschuldigde betaling niet heeft ontvangen. Pas vanaf de datum waarop de betaling later wordt ontvangen, zullen de levering, de diensten respectievelijk de toegang opnieuw worden ter beschikking gesteld. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. beschikt in dat geval over het recht om een forfaitaire vergoeding van minimum 50 euro van u te vragen voor de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan, onverminderd het recht van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. om een hogere vergoeding te vorderen indien zij bewijst dat de werkelijke administratieve kosten hoger zijn.

7. Eigendomsvoorbehoud - toegang

 1. Zolang u de prijs niet volledig heeft voldaan, blijven alle zaken vermeld op de niet-betaalde factuur eigendom van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V., zelfs indien deze goederen op enigerlei wijze bewerkt zijn door u, L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. en/of enige derde. Onder "prijs" wordt hier verstaan: de hoofdsom, kosten van vervoer en verpakking, de door u verschuldigde BTW en eventueel andere door u te betalen belastingen of taksen, alsook de intresten en schadevergoedingen door u verschuldigd aan L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.. U zal de eventuele eigenaar van uw bedrijfslokalen evenals elke derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de voormelde zaken, informeren dat deze zaken (nog) eigendom zijn van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, bent u slechts gebruiker van de zaken. Niettegenstaande het voorgaande, blijft u in voorkomend geval echter het risico en de aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de zaken vanaf het ogenblik van de levering tot op het ogenblik van de terugname ervan door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V..
 2. Ingeval de nog aan L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. toebehorende goederen het voorwerp zouden uitmaken van een beslag lastens of bij u, dient u L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. onmiddellijk te waarschuwen per aangetekend schrijven of per email, met opgave van de identiteit van de beslaglegger. U dient L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. op dezelfde wijze in kennis te stellen van alle aanspraken door derden op de voormelde goederen. In voorkomend geval dient u de beslaglegger of andere derden in kennis te stellen van het exclusieve eigendomsrecht van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.. U zal daarbij aan L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. alle kosten vergoeden die zij heeft moeten maken om haar eigendomsrechten op de zaken te beschermen en af te dwingen.
 3. Zodra redelijkerwijze vaststaat dat u de openstaande bedragen niet meer zal (kunnen) betalen, bent u verplicht L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. in de gelegenheid te stellen de zaken die het voorwerp uitmaken van de verkoop uiterlijk binnen [14 kalenderdagen] terug te nemen.

8. Aansprakelijkheid van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.

 1. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze verband houdt met de commercialisatie (m.i.v. de verkoop) en/of de levering van haar diensten en/of producten, en die u en/of uw aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V., één van haar aangestelden of leveranciers, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog in hoofde van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. of haar aangestelden. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de zaken door u, uw aangestelden en/of derden.

  Evenzo is L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. in geen geval (zelfs wanneer er sprake zou zijn van bedrog van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. of haar aangestelden) contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (niet-limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, stilstandschade, economische verliezen, winstderving, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, verlies van tijd, verlies van goodwill en verlies van reputatie.
 2. De aansprakelijkheid van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. voor gebreken in de geleverde zaken is in ieder geval beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrek aan de zaak, dan wel de vervanging ervan of van een onderdeel ervan door een product van dezelfde waarde, naar vrije keuze van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.. Onder een gebrek wordt verstaan een staat of eigenschap van de zaak waardoor de zaak aan u niet het genot kan verschaffen dat u bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. In elk geval zal het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging (naar keuze van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.) van een gebrekkig product, slechts plaatsvinden indien het gebrek zich voordoet in meer dan vijf (5) procent van het aantal gekochte producten, en zal elk product dat werd bewerkt, door u of een derde, niet worden vervangen.

  In geen geval zullen gebreken in de geleverde zaken aanleiding kunnen geven tot de betaling van enige geldelijke vergoeding door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V..
 3. Gelet op de aard van de door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. geleverde producten en hun productie in grote hoeveelheden, kunnen afwijkingen in afmetingen, tinten, kleuren en afwerking [uitgevoerd op uw verzoek] evenals bewerkingen die door u of door een derde werden doorgevoerd, geenszins als gebrek in een geleverde zaak worden beschouwd. Voormelde afwijkingen en bewerkingen worden door u steeds vanaf hun ontstaan onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk aanvaard.

9. Klachten en mededelingen

 1. Partijen worden geacht domicilie te kiezen op hun respectievelijke statutaire zetel. Alle kennisgevingen tussen Partijen dienen verzonden te worden naar de statutaire zetel van de partijen.
 2. Overeenkomstig artikel 6.2, dient u de zaken bij aflevering onmiddellijk grondig na te zien. Eventuele klachten dienen, om geldig aanvaard te kunnen worden, binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk per aangetekende brief of e-mail bij L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. te zijn ingediend onder een nauwkeurige en gemotiveerde opgave van de klacht. Dit geldt zowel ten aanzien van de door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. geleverde zaken als ten aanzien van facturen. De hiervoor vermelde termijn gaat in na de ontvangst van de zaken respectievelijk van de facturen.
 3. Ieder recht waarover u beschikt, vervalt, indien u niet binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk melding maakte overeenkomstig artikel 9.2 en ook indien u L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. niet de gelegenheid heeft geboden de klachten zo nodig ter plaatse op hun gegrondheid te onderzoeken. Alzo worden de geleverde zaken, in deze gevallen steeds beschouwd als zijnde definitief door u aanvaard en kan geen klacht meer worden aangenomen.
 4. Mogelijke klachten geven u niet het recht de nakoming van uw betalingsverplichtingen jegens L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. op te schorten. U heeft daarenboven niet het recht uw contractuele verplichtingen op te schorten, indien u zelf reeds in gebreke bent gebleven om uw eigen verplichtingen na te komen.

10. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, heeft L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. het recht de verkoopovereenkomst(en) zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, (i) in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf of (ii) indien u zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

  In dit geval bent u een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding verschuldigd aan L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. ten belope van 20% van het totaalbedrag van de bestellingen die voor u in uitvoering waren op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. verleende diensten en geleverde goederen betalen, alsook de kosten die L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. moet maken als gevolg van deze beëindiging. Ieder eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V..

11. Varia

 1. L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden, alsmede de eigendom van haar zaken, aan een derde over te dragen. Ingeval van dergelijke overdracht zal L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. u hiervan schriftelijk in kennis stellen. U bent niet gerechtigd uw contractuele rechten en plichten over te dragen aan een derde, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V.. Zelfs ingeval van overdracht met de goedkeuring van L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V., zullen iedere eventuele latere overdrager en u solidair gehouden blijven tot nakoming van de verbintenissen opgenomen in de overeenkomst met L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V..
 2. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V. geen controle heeft, bevrijden L-SHOP-TEAM BELGIUM N.V., voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder dat u recht heeft op enige prijsvermindering of schadevergoeding.
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De verhoudingen tussen de Partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht.
 2. Elk geschil betreffende de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen wordt definitief beslecht via arbitrage, door de Belgische Arbitrage Instelling, volgens haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge (tel. 050 32 35 95). Deze clausule primeert op elk hiermee strijdig beding.

Eventuele rechterlijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Gent (afdeling Gent).